English synonyms about - contact  

Cercospora kopkei

noun

1 Cercospora kopkei

Fungus causing yellow spot (a sugarcane disease in Australia).

synonym: yellow spot fungus.
Find more on cercospora kopkei elsewhere: etymology - rhymes - Wikipedia.

debug info: 0.0228